انتشار برنامه درسی مدیریت رسانه به عنوان کتاب درس‌نامه توسط ناشر تخصصی رسانه قرن 21

برنامه درسی مدیریت رسانه با عنوان Teaching Media Managemet: A Curriculum Development تالیف دکتر طاهر روشندل اربطانی، دکتر سمیه لبافی، دکتر داتیس خواجه ئیان و دکتر سید مهدی شریفی توسط انتشاران رسانه قرن بیست و یک وابسته به دانشگاه لیسبون...

ادامه مطلب